th en

Menu
 
 
A+ A A-

ข่าวผู้บริหาร.

(ร่าง) พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. ... (ฉบับแก้ไขสิงหาคม ๒๕๖๑)
(14-08-2561)กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

 (ร่าง) พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. ... (ฉบับแก้ไขสิงหาคม  ๒๕๖๑)


       ตามที่ กรมเจ้าท่า ได้จัดการประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา  แนวทางแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ ... เพื่อเตรียมการรองรับพิธีสารลอนดอน ๑๙๙๖ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ กรมเจ้าท่า นั้น  

       กรมเจ้าท่าได้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ ... ตาม

ข้อคิดเห็นจากการประชุมดังกล่าวโดยสามารถดาว์นโหลดร่างแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ ได้ที่


http://www.md.go.th/app/mdadmin/images/upload/news/9750-001.pdf

http://www.md.go.th/app/mdadmin/images/upload/news/9750-002.pdf


ทั้งนี้  สามารถส่งข้อคิดเห็นเพิ่มเติมได้ที่ โทร/โทรสาร ๐ ๒๒๓๔ ๓๘๓๒ หรือ ๐ ๒๒๓๔ ๕๑๖๕    

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่กรมเจ้าท่า (งานตรวจสอบและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โทร ๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑1-8 ต่อ ๓๓๒ หรือ ๔๑๕ 

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
ภาพกิจกรรม:

      (ร่าง) พระราชบัญญัติการป้องกันมลพิษทางทะเลเนื่องจากการทิ้งเทของเสียหรือวัสดุอื่นลงทะเล พ.ศ. ... (ฉบับแก้ไขสิงหาคม  ๒๕๖๑) 


เอกสารแนบ:


แบบแสดงความเห็นต่อร่าง พรบ.สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมเจ้าท่า.pdf
ร่างแก้ไขพรบ. dumping สิงหาคม ๒๕๖๑ กรมเจ้าท่า.pdf
back to top