Menu

ข้อมูลหน่วยงาน

คู่มือบริการประชาชนคู่มือบริการประชาชนด้านงานตรวจเรือ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
คู่มือบริการประชาชนด้านงานทะเบียนเรือ (1) ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
คู่มือบริการประชาชนด้านงานทะเบียนเรือ  (2) ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
คู่มือบริการประชาชนการออกประกาศนียบัตรฯ (คนประจำเรือ)  ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
คู่มือบริการประชาชน งานตรวจการขนส่งทางน้ำ 


เอกสารแนบ:


คู่มือการขอใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
คู่มือการขออนุญาตลอกล่องน้ำทางเดินเรือ