Menu

แผนปฏิบัติงานให้บริการ

การประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่1/2564เอกสารแนบ:


รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส่ครั้งที่ 1
รับทราบรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมา.pdf