Menu

แผนปฏิบัติงานให้บริการ

จภ.5(ตง.) ลงนามรับทราบ แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เอกสารแนบ:


แผนบริหารความเสี่ยง.pdf
ลงนามรับทราบ แผนบริหารความเสี่ยงต่อการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564