Menu

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมฝึกระเบียบแถวและออกกำลังกายจ้าท่าตรังวันนี้
  วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564
 “เจ้าท่า 162 ปี สู่องค์กรที่ทันสมัย ธำรงค์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมชาวเรือ เพื่อความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วในการขนส่งทางน้ำของประเทศ”
"ชาติ เกียรติ วินัย โปร่งใส สามัคคี"

 นางวิมลมาน  สุวรรณรัตน์ ผจภ.5 (ตง.) พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมฝึกระเบียบแถวและออกกำลังกาย ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่ามีดำริให้มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายภายในหน่วยงานเป็นต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ ต่อสู้กับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเว้นระยะห่างตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเป็นการเสริมสร้างสุขลักษณะที่ดี "ออกกำลังกายวันละนิด เพื่อสุขภาพที่ดี "


ภาพกิจกรรม:

กิจกรรมฝึกระเบียบแถวและออกกำลังกาย  กิจกรรมฝึกระเบียบแถวและออกกำลังกาย  กิจกรรมฝึกระเบียบแถวและออกกำลังกาย  กิจกรรมฝึกระเบียบแถวและออกกำลังกาย  กิจกรรมฝึกระเบียบแถวและออกกำลังกาย  กิจกรรมฝึกระเบียบแถวและออกกำลังกาย