Menu

แผนปฏิบัติงานให้บริการ

การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเอกสารแนบ:


รายงานผลการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและแผนการปฏิบัติงาน.pdf
รายงานการดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม_c.pdf
สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2564 (จภ.5).pdf
ขออนุมัติจัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนและการดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม.pdf
รายงานผลการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและแผนการปฏิบัติงาน.pdf
รายงานผลการคัดเลือกแต่งผ้าไทย ยอดเยี่ยมและยอดแย่ 64.pdf
ประกาศ รายชื่อบุคลากรแต่งกายผ้าไทยยอดเยี่ยม.pdf
ประกาศเจตนารมณ์องค์คุณธรรม.pdf
ประเมินองค์กรคุณธรรม.pdf