Menu
A+ A A-

คณะกรรมการฯ หมวด 5 การมุ่งแน้นทรัพยากรบุคคล

Categories
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
Documents
แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2559 – 2562 80.39 Megabytes Thursday, 14 January 2016
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 32.97 Megabytes Thursday, 14 January 2016
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 4.01 Megabytes Thursday, 14 January 2016
สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. 2555-2558 (ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2557) 24.35 Megabytes Tuesday, 04 February 2014
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2555-2558 (Action Plan)ประจำปีงบประมาณ2556 รอบ 9 เดือน 513 Kilobytes Tuesday, 04 February 2014
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2556 480 Kilobytes Tuesday, 04 February 2014
แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 252 Kilobytes Tuesday, 04 February 2014
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2556 4.25 Megabytes Tuesday, 04 February 2014
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 16.17 Megabytes Tuesday, 04 February 2014
แผนปฏิบัติการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี 2556 927 Kilobytes Tuesday, 04 February 2014
แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี 2556 406 Kilobytes Tuesday, 04 February 2014
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2555 91 Kilobytes Tuesday, 04 February 2014
แผนปฏิบัติการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี 2555 49 Kilobytes Tuesday, 04 February 2014
แผนปฏิบัติการพัฒคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ปี 55 157 Kilobytes Tuesday, 04 February 2014