Menu
A+ A A-

3.รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 5.07 Megabytes Friday, 07 December 2018
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 903 Kilobytes Monday, 25 December 2017
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 63 Kilobytes Wednesday, 04 October 2017
รายงานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 82 Kilobytes Tuesday, 21 March 2017
รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน 69 Kilobytes Tuesday, 21 March 2017
รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 3 87 Kilobytes Tuesday, 21 March 2017
รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 72 Kilobytes Tuesday, 21 March 2017
รายงานผลการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1 76 Kilobytes Tuesday, 21 March 2017
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 12 เดือน 153 Kilobytes Friday, 04 March 2016
รายงานผลการปฏิบัติงานตามเเผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน 230 Kilobytes Friday, 19 June 2015