Menu
A+ A A-

1.แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

Documents
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 4.49 Megabytes Wednesday, 03 October 2018
ปรับแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 767 Kilobytes Friday, 17 November 2017
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 441 Kilobytes Wednesday, 04 October 2017
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 257 Kilobytes Wednesday, 04 October 2017
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 277 Kilobytes Friday, 16 September 2016
ปรับแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 13.06 Megabytes Friday, 08 July 2016
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2559 929 Kilobytes Tuesday, 13 October 2015
ปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 470 Kilobytes Friday, 19 June 2015
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 1.04 Megabytes Friday, 03 October 2014
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 118 Kilobytes Saturday, 05 July 2014
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556 673 Kilobytes Tuesday, 11 February 2014
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555 141 Kilobytes Monday, 10 February 2014