Menu
A+ A A-

ตรวจสอบภายใน (ตน.)

internal audit5

Categories
1.แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
2.กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
3.รายงานผลการปฏิบัติงาน
4.รายงานผลการประเมินตนเอง Self Assessment
5.กฏระเบียบ
6.ภาพการตรวจสอบและการปิดตรวจ
7.แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับตรวจ
8.กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (Work Flow)
9.โครงสร้างอัตรากำลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน
15. เจตจำนง
10. การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
11. คู่มือการตรวจสอบภายใน
12. การควบคุมภายใน
13. การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
14. รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
16. กรอบคุณธรรม
17. นโยบายการตรวจสอบภายใน