Menu
A+ A A-

เจ้าท่าเพื่อทราบ

Categories
ผลงานทางวิชาการ นายธงชัย พงษ์วิชัย
00 การประชุมพัฒนาคุณภาพการทำงาน
00 ข้อมูลคัดเลือกพื้นที่มารีนา
00 ข้อมูลประชุม yacht ครั้งที่ 1
01 การติดตามผลเบิกจ่ายงบประมาณ
02 แผนงาน-แผนเงิน 51-58 VER 26-1-58
03 กรอบคำขอ งป. 59
04 คู่มือการจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ ประจำปี 2559
05 การประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
06 แผนปฏิบัติการ Action Plan กรมเจ้าท่า
07 กิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยสำหรับปี 2558
08 ผลการประชุมเตรียม งป.59
09 นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายไร้สาย (Wireless Policy)
10 การบริหารงบประมาณ ปี 2559
การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2/2559
การให้สิทธิประโยชน์กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมเจ้าท่า ในการสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
ข้อมูลประชุม 9 มิ.ย. 59
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมเจ้าท่า และพระยาวิสูตรสาครดิฐ
ข้อมูลแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 (สปว.วล.)
คณะทำงานจัดทำจรรยาข้าราชการของกรมเจ้าท่า
คำของบประมาณ 2562 (12,128.9386 ล้านบาท)
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
ติดตามแผนผลงบประมาณ 59 และค้างท่อ ณ 29 ต.ค. 58
บทความทางวิชาการเกี่ยวกับคำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจทางสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
บันทึก MOU ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.)
บันทึกความร่วมมือการแลกเปลี่ยนเชือมโยงข้อมูลเรือประมงและแรงงานประมงระหว่างกองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมการปกครอง กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับกรมเจ้าท่า
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศเรื่องทุนการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.
ผลการดำเนินงาน
ผังบัญชีตามภารกิจกรมเจ้าท่า
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (Paperless)
ร่างพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... และร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....
ร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 ของกรมเจ้าท่า
สรุปผลการประชุม-สัมมนา
สรุปผลการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางน้ำของอาเซียน (MTWG) ครั้งที่ 36 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
เรื่องน่ารู้ จท.
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง ๕๙
เอกสารประกอบการชี้แจงต่อ กมธ. งป.60
เอกสารใช้ทำงบประมาณ 59-60 ตามคำสั่ง อจท.(มี 4 ไฟล์)
แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร(15 ม.ค. 57)
แบบต้นฉบับป้ายชื่อสำนักงานของกรมเจ้าท่า
แบบสำรวจเรือเดินประจำทาง
โครงการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง (ปี 2560)
โครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของรัฐ
Documents
เงินกันเหลื่อมปี 54 – 60 135 Kilobytes Monday, 06 November 2017
เอกสารงบประมาณ 2561 (รวม) 1.70 Megabytes Tuesday, 03 October 2017
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 9.74 Megabytes Tuesday, 11 April 2017
รายงานผลการประชุมร่วมกับกรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรอบการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU 2.80 Megabytes Monday, 01 August 2016
รายงานผลคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 8.74 Megabytes Thursday, 12 May 2016
การศึกษาความเสี่ยงของการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3.46 Megabytes Tuesday, 03 May 2016
การศึกษาแผนแม่บทความปลอดภัยในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8.17 Megabytes Tuesday, 03 May 2016
โครงการและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS)" ประจำปี 2559 ช่วงที่ 2 (พฤษภาคม - กันยายน 2559) 603 Kilobytes Tuesday, 19 April 2016
แนวทางการขอรับเอกสารประเมินราคาค่าใช้จ่ายการปรับสภาพเรือประมงอวนรุนเป็นเรือประมงประเภทอื่น 3.52 Megabytes Friday, 26 February 2016
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง งป.59 ณ 15-10-58.xls 1 Megabytes Thursday, 15 October 2015
Template Marina 4.75 Megabytes Wednesday, 29 July 2015
คำของบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมเจ้าท่า 1.62 Megabytes Friday, 06 March 2015
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3.70 Megabytes Monday, 22 September 2014