กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความยินดียิ่ง และพร้อมให้บริการ
       

 

สารบัญหลัก
 
 หน้าแรก  
 คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมเจ้าท่า
 โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง
 งานส่งเสริมคุณธรรม
 งานสืบสวนข้อเท็จจริง
 งานป้องกัน และปราบปราม
 การทุจริต
 หนังสือเวียน
  กระดาน ถาม - ตอบͺ
     สถิติผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

-รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2562 (เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561)
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมเจ้าท่า (การวิเคราะห์ SWOTเพื่อจัดทำแผนฯ)
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงชายของกรมเจ้าท่า ปี 62 - 64
-สรุปเป็นหัวข้อระยะเวลาในการดำเนินการตามไตรมาส
-แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเสมอภาคฯ ปี 2562
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. 2560 - 2564
-แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 (การวิเคราะห์ SWOT เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ)
-แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 (การนำผลการวิเคราะห์ SWOT และแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) แปลงเป็นกลยุทธ์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)
- แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2562-2564 (รายละเอียดกิจกรรมและโครงการ)
- แผนปฏิบัติการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2562
- รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ 3 (20 กันยายน 2561)

 
 
Poll
 
คะแนน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม