Menu

ข้อมูลหน่วยงาน

ประกาศหาเรือไทยที่สามารถทำการค้าในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 47ทวิ

ภาพประกอบ:

ประกาศหาเรือไทยที่สามารถทำการค้าในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 47ทวิ  ประกาศหาเรือไทยที่สามารถทำการค้าในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 47ทวิ 


เอกสารแนบ:


ประกาศ บ.เอสเอ็มมารีนฯ เมื่อ30มิย.63.pdf