Menu

ข้อมูลหน่วยงาน

ISO 9001-2015ISO 9001 เป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System, QMS) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015   ซึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่น ที่ปรารถนาจะพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการปฏิบัติราชการให้มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน      และมุ่งให้เป็นแรงผลักดันสำหรับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน  ให้มีความร่วมมือร่วมใจทำงานกัน อย่างมีคุณภาพ และเกิดการเรียนรู้ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการของเรามั่นใจในคุณภาพ เกิดความพึงพอใจและประทับใจในการบริการมากที่สุด เป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม สามารถตรวจสอบขั้นตอนการทำงานแบบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนในทันทีที่เกิด ความผิดพลาดจากการทำงานขึ้น เพื่อหาที่มาของข้อผิดพลาดนั้น และเร่งดำเนินการแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดซ้ำได้อย่างทันท่วงที

นโยบายคุณภาพ

คณะผู้บริหารของกรมเจ้าท่า ได้ร่วมกันกำหนด “นโยบายคุณภาพ” เพื่อแสดงถึงความ
มุ่งมั่น ในการดำเนินงานด้านคุณภาพและได้ประกาศ นโยบายคุณภาพให้กับบุคลากร
ทุกคนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม ดังนี้

กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่ามีความมุ่งมั่นที่จะบริการโดยใช้ความรู้ ความ
สามารถ วิชาการ ประสบการณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจ พร้อมทั้งมีการพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตบุคลากรและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับสากล ดังนโยบายต่อไปนี้

“กรมเจ้าท่า โดยกองมาตรฐานคนประจำเรือ มุ่งมั่นพัฒนาส่งเสริมการบริหาร
จัดการระบบการออกประกาศนียบัตรของผู้ทำการในเรือ ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนด
ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และมาตรฐานสากล
ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001: 2015”


“MARINE DEPARTMENT BY SEAFARERS STANDARD DIVISION
AIMS TO
DEVELOP, PROMOTE AND ENFORCE HIGH STANDARDS
OF THE
ADMINISTRATION OF THE CERTIFICATION SYSTEM FOR
SEAFARERS IN
ACCORDANCE WITH THE STANDARDS OF THE
INTERNATIONAL MARITIME
ORGANIZATION AND QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM: ISO 9001: 2015”


เพื่อให้นโยบายคุณภาพบรรลุผล กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า จะดำเนินการดังนี้

1. นำมาตรฐาน ISO 9001: 2015 มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารงานคุณภาพ
2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในระบบบริหารงานคุณภาพ
3. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
5. สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
อย่างสม่ำเสมอภาพประกอบ:

ISO 9001-2015