Menu

ข้อมูลหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงานกรมเจ้าท่า กองมาตรฐานคนประจำเรือ

ที่อยู่ 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธ์วงศ์  10100

โทรศัพท์ 022331311
ต่อ
ฝ่ายสอบความรู้ 230
ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือ 320
ฝ่ายทะเบียนคนประจำเรือ 253


ภาพประกอบ:

ติดต่อหน่วยงาน  ติดต่อหน่วยงาน  ติดต่อหน่วยงาน  ติดต่อหน่วยงาน  ติดต่อหน่วยงาน