Menu

ข้อมูลหน่วยงาน

ฝ่ายสอบความรู้หน้าที่และความรับผิดชอบ


( ๑ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบและประเมินความรู้คนประจำเรือเพื่อออกประกาศนียบัตร รับรอง ความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ

( ๒ ) ดำเนินการเกี่ยวกับออกประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือหรือการยกเว้นประกาศนียบัตร
( ๓ ) ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติข้อมูลด้านการออกประกาศนียบัตร
( ๔ ) ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ
( ๕ ) เสนอแนะเพื่อออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคนประจำเรือ
( ๖ ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อบังคับการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทาการในเรือ พ.ศ. 2532 คลิกดาวน์โหลด
ข้อบังคับการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทาการในเรือ พ.ศ. 2541 คลิกดาวน์โหลด
ข้อบังคับการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทาการในเรือ พ.ศ. 2557 คลิกดาวน์โหลด
ข้อบังคับการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทาการในเรือประมง พ.ศ. 2559 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารแนบ:


คำร้องสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตร