Menu

ข้อมูลหน่วยงาน

ฝ่ายสัญญาคนประจำเรือหน้าที่ความรับผิดชอบ

( ๑ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างและเลิกจ้างคนทำงานในเรือ
( ๒ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือสัญญาและบัญชีคนประจำเรือ
( ๓ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ
( ๔ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญา การเพิกถอน และการระงับใช้ประกาศนียบัตร
( ๕ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือ
( ๖ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองด้านแรงงานทางทะเล
( ๗ ) เสนอแนะเพื่อออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคนประจำเรือ
( ๘ ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ความรู้คู่คนเรือ เรื่องระยะเวลาปฎิบัติงานในเรือ คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการแจ้งลงทำการในเรือผ่านระบบ E-service คลิกดาวน์โหลด