Menu

ข้อมูลหน่วยงาน

ฝ่ายทะเบียนคนประจำเรือหน้าที่ความรับผิดชอบ


( ๑ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือคนประจำเรือและจัดทำทะเบียนประวัติคนประจำเรือ

( ๒ ) ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานในเรือ สำหรับคนประจำเรือ
( ๓ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ
( ๔ ) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีคนพร้อมเข้าทำการในเรือ
( ๕ ) ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติข้อมูลคนประจำเรือ
( ๖ ) ดำเนินการให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพ
( ๗ ) เสนอแนะเพื่อออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคนประจำเรือ
( ๘ ) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


KM หนังสือคนประจำเรือ


1.ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับผู้ทำการในเรือ พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด
2.ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด
3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ2560 คลิกดาวน์โหลด
4.การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการประมงในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ และการมอบอำนาจลงนามในหนังสือสำคัญประจำตัวคนประจำเรือ คลิกดาวน์โหลด


คู่มือ เอกสาร การปฏิบัติงานแนวทาง
1.ซักซ้อมแนวทางการจัดทำหนังสือคนประจำเรือ คลิกดาวน์โหลด
2.ตราประทับกรมเจ้าท่า สำหรับประทับตราลงหนังสือคนประจำเรือ คลิกดาวน์โหลด
3.ตำหนิ แผลเป็น ภาษาอังกฤษ สำหรับการทำหนังสือคนประจำเรือ คลิกดาวน์โหลด
4.แบบควบคุมวัสดุคงคลัง คลิกดาวน์โหลด
5.ตัวอย่างคำร้องขอมีหนังสือคนประจำเรือ + ใบตรวจสอบข้อมูล คลิกดาวน์โหลด
6.E Learning หนังสือคนประจำเรือ คลิกดาวน์โหลด
7.ยศทหารภาษาอังกฤษ กลาโหม กห 3102557 คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนสแกนจัดเก็บเอกสารคำร้องคนประจำเรือ
1.ขั้นตอนสแกนจัดเก็บเอกสารคำร้องคนประจำเรือ คลิกดาวน์โหลด
2.วิธีการสแกนเก็บทะเบียนประวัติคำร้องขอมีหนังสือคนประจำเรือ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat DC คลิกดาวน์โหลด
3.วิธีสแกนเก็บทะเบียนประวัติคำร้องขอมีหนังสือคนประจำเรือ โดยใช้เครื่อง Brother ADS-2400N คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการใช้ระบบ
1.คู่มือการใช้ระบบคนประจำเรือ (ทำหนังสือคนประจำเรือ) คลิกดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำร้อง
1.แบบฟอร์มคำร้องหนังสือคนประจำเรือ คลิกไปยังหน้าข้อมูล


ภาพประกอบ:

ฝ่ายทะเบียนคนประจำเรือ