Menu

ข้อมูลหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่อำนาจหน้าที่

( ๑ )  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรคนประจำเรือ 
( ๒ )  ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้  หรือการรับรองผู้ทำการในเรือและการจดทะเบียนควบคุมคนประจำเรือและการออกหนังสือคนประจำเรือ 
( ๓ )  ดำเนินการเกี่ยวกับการจ้างและเลิกจ้างคนประจำเรือ 
( ๔ )  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย