Menu

ภาพกิจกรรม

ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือในฐานะประธานคณะอนุกรรมการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม และรับรองหลักสูตร พร้อมคณะอนุกรรมการได้เดินทางไปตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช โดยมีกำหนดการตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ในวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม:

ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช   ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช   ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช   ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช   ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช   ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช   ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช   ตรวจรับรองหลักสูตร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช