Menu

ภาพกิจกรรม

ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายโอฬาร เฮงเจริญ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ ประธานคณะอนุกรรมการรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม และรับรองหลักสูตร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ประชุมเพื่อพิจารณารับรองหลักสูตรของสถานศึกษาฝึกอบรม จำนวน 4 แห่ง และมีมติออกตรวจสถานศึกษาฝึกอบรมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ภาพกิจกรรม:

ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  ตรวจรับรองสถานศึกษาฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี