Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

09-12-2564
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตราย พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ ฝั่งอันดามัน (สำนักงานพัฒนาและบำรุง รักษาทางน้ำที่ ๓ จังหวัดตรัง) ๑๐ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

09-12-2564
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟปลายสันเขื่อน และหลักไฟแสดงที่หมายอันตรายพร้อมอุปกรณ์ เครื่องหมายการเดินเรือ ฝั่งอ่าวไทย (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๔ จังหวัดสงขลา, สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ จังหวัดจันทบุรี, สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๖ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ๑๕ หลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)

การบริหารทรัพยากรบุคคล

การส่งเสริมคุณธรรมและวินัย

halfbanner_blue

banner presentData resize

halfbanner_blue

banner presentData resize