Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564เอกสารแนบ:


Communicator As Coach Handout_ก.พ (อบรม 10 ส.ค. 64).pdf
Creative _ Design Thinking-A.sasima -send (อบรม 11 ส.ค. 64).pdf
day 0 HR Community สำนักงาน ก.พ. อบรม 9 ก.ค. 2564.pdf
Digital Technology _ HRM (17 March 2021) (อบรม 9 ส.ค. 64).pdf