Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกบุตรสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่าเพื่อรับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2564กรมเจ้าท่าได้ดำเนินการคัดเลือกบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งเป็นสมาชิกสวัสดิการกรมเจ้าท่า ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2564 รวมจำนวน 427 ราย ตามไฟล์แนบด้านท้ายนี้ และกำหนดรับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 (วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่าครบรอบ 162 ปี) โดยกรมเจ้าท่าจะจ่ายเงินทุนส่งเสริมการศึกษาผ่านผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ฯ/ผจภ.1-7เอกสารแนบ:


รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา 2564_compressed.pdf