Menu

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน (Coaching for development)ลิงค์เข้าเว็บ
javascript:nicTemp(); (เอกสาร e-book)
javascript:nicTemp(); (เอกสาร OCSC MOOC)
ภาพกิจกรรม:

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้วยการสอนงาน (Coaching for development) 


เอกสารแนบ:


เผยเเพร่ QR Code ลิงค์ของเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ของสำนักงาน ก.พ..pdf
Qr code หลักสูตร การสอนงาน (ก.พ.).pdf