Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

เเบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าได้เห็นชอบเเผนบริหารความเสี่ยงทุจริตกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ในการนี้ขอความกรุณาหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ระดับ สำนัก/กอง/ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี/สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 - 7 เเละกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตกรมเจ้าท่า ฯ โดยให้จัดส่งให้ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานวินัย) ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เพื่อ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ (งานวินัย) ได้รวบรวมเเละสรุปรายงานผลการดำเนินการฯ ส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 ต่อไป รายละเอียดตามไฟล์ที่เเนบ 

ภาพกิจกรรม:

เเบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 


เอกสารแนบ:


แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงทุจริตกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.doc