Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อกับกรมเจ้าท่า ร่วมประเมินกรมเจ้าท่า ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามโครงการประเมินฯ ITA 2562สำหรับให้หน่วยงานที่ติดต่อกับประชาชนดาวน์โหลด ไปติดประกาศ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมการประเมินกรมเจ้าท่า ตามโครงการประเมินฯ ITA 2562 

ภาพกิจกรรม:

สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อกับกรมเจ้าท่า ร่วมประเมินกรมเจ้าท่า ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามโครงการประเมินฯ ITA 2562 


เอกสารแนบ:


สำหรับประชาชนผู้มาติดต่อกับกรมเจ้าท่า ร่วมประเมินกรมเจ้าท่า ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามโครงการประเมินฯ ITA 2562.pdf