Menu

ภาพกิจกรรม

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 22 เม.ย. 62)ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เเละที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า มีมติเห็นชอบ กำหนดให้ส่งรายงานผลการดำเนินการฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ดังกล่าว บัดนี้ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า ได้จัดส่งเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว กจ.(งานวินัย) (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ) จึงได้สรุปในภาพรวมของผลการดำเนินการฯ ของกรมเจ้าท่า เรียบร้อยเเล้ว รายละเอียดตามไฟล์ที่เเนบ 

ภาพกิจกรรม:

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 (รอบวันที่ 22 เม.ย. 62) 


เอกสารแนบ:


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบฯ ครั้งที่ 2 (รอบ 22 เม.ย. 62).pdf
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ครั้งที่ 2 (ภาพรวมกรมเจ้าท่า) ฉบับ เสนอ อจท.เพื่อโปรดทราบ เเล้ว .pdf