Menu

แผนปฏิบัติงานให้บริการ

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 ร่วมการประชุม Conferronce ของสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ เรื่องแ่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป