Menu

แผนปฏิบัติงานให้บริการ

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 26/2563 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล


ภาพกิจกรรม:

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 26/2563 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 26/2563 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 26/2563 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 26/2563 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 


เอกสารแนบ:


817-000.pdf