Menu

ภาพกิจกรรม

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ

ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำโปรงแกรม Power Point ณ.ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 
 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ 
 ถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การจัดทำโปรงแกรม Power Point ณ.
 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1


ภาพกิจกรรม:

วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ  วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 นายปรีดานันท์ รักฐิติธรรม หัวหน้างานพัฒนาฯ