Menu

ภาพกิจกรรม

กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407

เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพร่องน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่งกรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407 เป็นเครื่องจักรในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพร่องน้ำ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และแก้ปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง เปิดหน่วยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ขนาดความกว้างร่องน้ำตามแผนที่ขุดลอก 10-40 เมตร ยาวประมาณ 1,050 เมตร ระดับก้นร่องตามแผนที่การขุดลอก -2 เมตร (รทก.) ปริมาณวัสดุขุดลอกตามแผน 50,000 ลูกบาศก์เมตร

ภาพกิจกรรม:

กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407   กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407   กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407   กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407   กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407   กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 หน่วยปฏิบัติงานขุดลอกแม่น้ำแม่กลอง ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยรถขุด อย.3 และเรือเจ้าท่า ข.407