Menu

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี  วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563  และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5

ภาพกิจกรรม:

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5  วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี วงศ์โต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 1 เชิญประชุม หัวหน้างานทุกงาน และหัวหน้าหน่วยฯ ทุกหน่วย เรื่อง งบประมาณ 2563 และการดำเนินการเกี่ยวกับ PM 2.5