ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
"เจ้าท่าพาล่องสายชล สวดมนต์ภาวนาข้ามปี"
31 ธันวาคม 2562 บนเรือริเวอร์ไซด์ R2

ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามที่กำหนดแล้ว จึงขอปิดรับการลงทะเบียน