>> ข้อมูลค่ารายการน้ำประจำเดือน ของสถานีวัดระดับน้ำ

>> ความนำ ส่วนอุทกวิทยาสำนักสำรวจและวิศวกรรมกรมการขนส่งทางน้ำและ
พาณิชยนาวี ส่วนอุทกวิทยาได้เก็บข้อมูลค่าระดับน้ำรายชั่วโมง ในแต่ละวัน แต่ละสถานี ของสถานีวัดระดับน้ำรวมจำนวน 24 สถานีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนอุทกวิทยา โดยได้คำนวณค่าระดับน้ำแบบ Non – Harmonic ทำให้ได้ทราบค่ารายการน้ำต่างๆแต่ละสถานีซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชน นิสิต นักศึกษา
และผู้สนใจนำไปใช้ เป็นข้อมูลทางเทคนิคและแตกแขนงงานต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับงานของตนได้เป็นอย่างดี

>> นิยามศัพท์เกี่ยวกับการขึ้นและลงของน้ำ
 • น้ำขึ้นสูงสุด (Highest High Water, H’est H.W.) น้ำขึ้นสูงที่สุดเท่าที่บันทึกได้จากสถานีวัดระดับน้ำในแต่ละตำบล ซึ่งจะปรากฏภายใน 18.6 ปีตามรอบวัฏจักรของน้ำ เส้นเกณฑ์นี้เป็นพื้นระดับน้ำขึ้นสูงที่สุดซึ่งจะไม่ขึ้นสูงไปกว่านี้
 • น้ำขึ้นเต็มที่ยอดสูงปานกลาง (Mean Higher High Water, M.H.H.W.) ในวันที่มีน้ำขึ้นเต็มที่ 2 ครั้ง ความสูงของน้ำขึ้นเต็มที่
  ย่อมไม่เท่ากัน น้ำขึ้นเต็มที่ที่สูงกว่าเรียกว่าน้ำขึ้นเต็มที่ยอดสูง (Higher High Water) เมื่อนำค่าน้ำขึ้นเต็มที่ยอดสูงมาหาค่าเฉลี่ยเรียกว่า
  “ น้ำขึ้นเต็มที่ยอดสูงปานกลาง ”
 • น้ำขึ้นเต็มที่ยอดต่ำปานกลาง (Mean Lower High Water, M.L.H.W.) ในวันที่มีน้ำขึ้นเต็มที่ 2 ครั้ง ความสูงของน้ำขึ้นเต็มที่ย่อมไม่เท่ากัน น้ำขึ้นเต็มที่ ที่ต่ำกว่าเรียกว่าน้ำขึ้นเต็มที่ยอดต่ำ (Lower High Water) เมื่อนำค่าน้ำขึ้นเต็มที่ ยอดต่ำมาหาค่าเฉลี่ยเรียกว่า
  “ น้ำขึ้นเต็มที่ยอดต่ำปานกลาง ”
 • น้ำขึ้นเต็มที่หน้าน้ำเกิดปานกลาง (Mean High water Spring, M.H.W.S.) ค่าเฉลี่ยน้ำขึ้นเต็มที่ในช่วงเดือนมืดหรือเดือนเพ็ญ ( แรม 15 ค่ำ หรือขึ้น 15 ค่ำ )
 • น้ำขึ้นเต็มที่ปานกลาง (Mean High Water, M.H.W.) ค่าเฉลี่ยของระดับน้ำขึ้นเต็มที่ทั้งหมด
 • น้ำขึ้นเต็มที่หน้าน้ำตายปานกลาง (Mean High Water Neap, M.H.W.N.) ค่าเฉลี่ยน้ำขึ้นเต็มที่ในช่วงกึ่งปักษ์ ( ขึ้น 8 ค่ำ หรือแรม 8 ค่ำ )
 • ระดับน้ำปานกลาง หรือ กึ่งระดับน้ำ (Mean Tide Level, M.T.L.) ค่ากึ่งกลางของความสูงระหว่างระดับน้ำขึ้นเฉลี่ยกับระดับน้ำลงเฉลี่ย ค่ากึ่งกลางระดับน้ำนี้มีค่าใกล้เคียงกับระดับทะเลปานกลาง
 • ระดับทะเลปานกลาง (Mean Sea Level, M.S.L.) ระดับทะเลปานกลางมาตรฐานของประเทศไทยได้จากการคำนวณ
  หาค่าเฉลี่ย จากผลการตรวจวัดระดับน้ำที่เกาะหลัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างเดือนกันยายน 2453 ถึง เดือนตุลาคม 2458
 • ระดับทะเลปานกลางท้องถิ่น (Local Mean sea Level, Loc.M.S.L.) ค่าเฉลี่ยระดับน้ำรายชั่วโมงทั้งหมด
 • น้ำลงเต็มที่ปาน
 • กลาง (Mean Low Water, M.L.W.) ค่าเฉลี่ยของระดับน้ำลงเต็มที่ทั้งหมด
 • น้ำลงเต็มที่หน้าน้ำตายปานกลาง (Mean Low Water Neap, M.L.W.N.) ค่าเฉลี่ยน้ำลงเต็มที่ในช่วง กึ่งปักษ์ ( ขึ้น 8 ค่ำ หรือแรม 8 ค่ำ )
 • น้ำลงเต็มที่หน้าน้ำเกิดปานกลาง (Mean Low Water Spring, M.L.W.S.) ค่าเฉลี่ยน้ำลงเต็มที่ในช่วงเดือนมืดหรือเดือนเพ็ญ ( แรม 15 ค่ำ หรือขึ้น
  15 ค่ำ )
 • น้ำลงเต็มที่ยอดต่ำปานกลาง (Mean Lower Low Water, M.L.W.) ในวันที่มีน้ำลงเต็มที่ 2 ครั้ง ความสูงของน้ำลงย่อมไม่เท่ากัน น้ำลงเต็มที่ที่ต่ำกว่าเรียกว่า น้ำลงเต็มที่ยอดต่ำ (Lower Low Water) เมื่อนำค่าน้ำลงเต็มที่ยอดต่ำ มาหาค่าเฉลี่ย เรียกว่า “ น้ำลงเต็มที่ยอดต่ำปานกลาง ”
 • น้ำลงเต็มที่ยอดสูงปานกลาง (Mean Higher Low Water, M.H.L.W.) ในวันที่มีน้ำลงเต็มที่ 2 ครั้ง ความสูงของน้ำลงย่อมไม่เท่ากัน น้ำลงเต็มที่ที่สูงกว่าเรียกว่า น้ำลงเต็มที่ยอดสูง (Higher Low Water) เมื่อนำค่าน้ำลงเต็มที่ยอดสูง มาหาค่าเฉลี่ย เรียกว่า “ น้ำลงเต็มที่ยอดสูงปานกลาง ”
 • น้ำขึ้นเต็มที่ยอดต่ำปานกลาง (Mean Lower High Water, M.L.H.W.) ในวันที่มีน้ำขึ้นเต็มที่ 2 ครั้ง ความสูงของน้ำขึ้นเต็มที่ย่อมไม่เท่ากัน น้ำขึ้นเต็มที่ ที่ต่ำกว่าเรียกว่าน้ำขึ้นเต็มที่ยอดต่ำ (Lower High Water) เมื่อนำค่าน้ำขึ้นเต็มที่ ยอดต่ำมาหาค่าเฉลี่ยเรียกว่า“ น้ำขึ้นเต็ม
  ที่ยอดต่ำปานกลาง
 • น้ำลงต่ำสุด (Lowest Low Water, L’est L.W.) ระดับน้ำต่ำที่สุด
  เท่าที่บันทึกได้จากสถานีวัดระดับน้ำในแต่ละตำบล ซึ่งจะปรากฏขึ้นภายใน 18.6 ปีตามรอบวัฏจักรของน้ำ เส้นเกณฑ์นี้เป็นพื้นระดับน้ำลงซึ่งจะไม่ลงต่ำ ไปกว่านี้อีก
 • พิสัยน้ำ (Range) ช่วงความสูงระหว่างน้ำขึ้นเต็มที่กับน้ำลงเต็มที่ที่ติดกัน
 • พิสัยน้ำเกิด ( Spring Range) ช่วงความสูงระหว่างน้ำขึ้นเต็มที่กับน้ำลงเต็มที่ที่ติดกันในหน้าน้ำเกิด
 • พิสัยน้ำตาย ( Neap Range) ช่วงความสูงระหว่างน้ำขึ้นเต็มที่กับน้ำลงเต็มที่ที่ติดกันในหน้าน้ำตาย

 

>> ข้อมูลค่ารายการน้ำประจำเดือน ของสถานีวัดระดับน้ำ

Symbols For the Phases of the Moon

>> สถานีวัดระดับน้ำ ทั้ง 24 แห่ง

 1. สถานีวัดระดับน้ำนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 2. สถานีวัดระดับน้ำคลองสรรพสามิต อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
 3. สถานีวัดระดับน้ำสมุทรสาคร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
 4. สถานีวัดระดับน้ำสมุทรสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
 5. สถานีวัดระดับน้ำบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 6. สถานีวัดระดับน้ำคลองวาน อำเภอเมืองหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. สถานีวัดระดับน้ำบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 8. สถานีวัดระดับน้ำบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 9. สถานีวัดระดับน้ำระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 10. สถานีวัดระดับน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 11. สถานีวัดระดับน้ำท่าแฉลบ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 12. สถานีวัดระดับน้ำแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 13. สถานีวัดระดับน้ำคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
 14. สถานีวัดระดับน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
 15. สถานีวัดระดับน้ำสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 16. สถานีวัดระดับน้ำปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 17. สถานีวัดระดับน้ำปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
 18. สถานีวัดระดับน้ำนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
 19. สถานีวัดระดับน้ำระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 20. สถานีวัดระดับน้ำคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
 21. สถานีวัดระดับน้ำกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 22. สถานีวัดระดับน้ำกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 23. สถานีวัดระดับน้ำตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 24.สถานีวัดระดับน้ำนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
หมายเหต
สถานีนี้ไม่มีการคำนวณค่ารายการน้ำเนื่องจากมีที่ตั้งอยู่นอก
เขตอิทธิพลน้ำขึ้น-น้ำลง

>> งานสำรวจทางอุทกวิทยา

งานสำรวจทางอุทกวิทยานอกเหนือจากการสำรวจรวบรวมสถิติข้อมูลค่าระดับน้ำแล้ว
ยังมีงานสำรวจข้อมูล กระแสน้ำ คุณภาพน้ำ ความลึก และตะกอนในน้ำ มีต่อคลิก

>> เทคนิคการกำหนดแนวระดับน้ำ

     ภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของส่วนอุทกวิทยา สำนักสำรวจและวิศวกรรม
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (กรมเจ้าท่าเดิม) คือ งานเทคนิคการกำหนด
แนวระดับน้ำ / น้ำทะเลขึ้นสูงสุดขึ้นท่วมถึง หรือเขตเจ้าท่า ที่กรมการขนส่งทางน้ำฯ
มีอำนาจหน้าที่ดูแล ควบคุม ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย
พระพุทธศักราช 2456 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งโดยปกติการกำหนดเขตเจ้าท่า
หรือการระวังชี้แนวเขต / การับรองแนวเขตจะกระทำโดย เจ้าพนักงานตรวจท่า หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบอำนาจหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการ โดยอาศัยข้อมูลหลักฐานเอกสาร
ตามกฎหมายเดิม หรือร่องรอยคราบน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นท่วมถึงปกติในบริเวณที่ปฏิบัติงาน
หรือบริเวณใกล้เคียง / ข้างเคียง ช่วยตัดสินใจ หากการระวังชี้แนวเขต / การรับรอง
แนวเขตที่ดินติดแม่น้ำ ชายทะเล หรือทาง / แหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นสาธารณประโยชน์
เกิดข้อพิพาทกัน ไม่สามารถหาข้อยุติที่เห็นพ้องร่วมกันด้วยวิธีการปกติดังกล่าว
ข้างต้นได้ ในกรณีเช่นนี้คู่พิพาทฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยปกติจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของกรมการขนส่งทางน้ำฯ ที่เป็นคู่พิพาทกับเจ้าของที่ดิน จะมีหนังสือขอรับการ
สนับสนุน / การอนุเคราะห์ทางเทคนิคการกำหนดแนวระดับน้ำ / น้ำทะเลขึ้นสูงสุด
ขึ้นท่วมถึง หรือเขตเจ้าท่า จากส่วนอุทกวิทยา สำนักสำรวจและวิศวกรรม
อยู่เนืองๆ เพื่อช่วยขจัดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยเทคนิคการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ
งานอุทกวิทยา พ.ศ.2548 ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ตามหลักวิชาการ
และมีกฎหมายรองรับ พร้อมหลักฐานการปฏิบัติงานทางเทคนิค สภาพแวดล้อม
ในอดีตและปัจจุบัน จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานอย่างมีมาตรฐานสม่ำเสมอ ซึ่งตั้งแต่
ส่วนอุทกวิทยาได้ให้การสนับสนุน / การอนุเคราะห์ทางเทคนิคการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานงานอุทกวิทยาดังกล่าวข้างต้น เท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้ใดแย้งหรือคัดค้าน
หรือมีความเห็นแตกต่างกับรายงานผลการปฏิบัติงานทางเทคนิคฯ แต่ประการใด
ส่วนอุทกวิทยา จึงมีความเชื่อว่า มาตรฐานของงานอุทกวิทยาที่ได้ยึดถือปฏิบัติจะเป็น
เครื่องมือช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมการขนส่งทางน้ำฯ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ของงานตามแนว
นโยบายของรัฐบาล
   ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลทางเทคนิคที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ได้รับทราบและสามารถนำไปใช้ตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
ส่วนอุทกวิทยา จึงเห็นสมควรนำ รายละเอียดเทคนิคการกำหนดแนวระดับน้ำ
/ น้ำทะเล ขึ้นสูงสุดขึ้นท่วมถึง หรือเขตเจ้าท่า หรือเขตที่กรมการขนส่งทางน้ำฯ มีอำนาจหน้าที่ ดูแล ควบคุมตามกฎหมายให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบและสามารถ
นำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้ ดังมีรายละเอียดได้กล่าวไว้ท้ายนี้แล้ว ส่วนอุทกวิทยา

   สำนักสำรวจและวิศวกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายตลอดจนผู้สนใจ
ทุกท่าน จะสามารถทำความเข้าใจกับรายละเอียดเทคนิค การกำหนดแนวระดับน้ำ / น้ำทะเลขึ้นสูงสุดขึ้นท่วมถึงดังกล่าวข้างต้นได้และสามารถ นำไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานของตนได้เป็นอย่างดีต่อไป มีต่อคลิก

ส่วนอุทกวิทยา สำนักสำรวจและวิศวกรรม
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี
4 มกราคม 2549