Menu

การจัดการน้ำอับเฉาเรือในประเทศไทย (Ships’ Ballast Water Management in Thailand)

         จากผลการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ได้พบว่าสิ่งมีชีวิตทางน้ำทั้งพืชและสัตว์ที่ติดอยู่ในน้ำอับเฉาเรือและตะกอนบนเรือ หรือจำพวกที่ได้ผ่านการเดินทางมาพร้อมกับเรือ

เป็นระยะเวลานานหลายเดือน เมื่อถูกปล่อยลงสู่ทะเลระหว่างการเดินเรือ หรือถูกเปลี่ยนถ่ายบริเวณท่าเรือในสภาวะแวดล้อม ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์แตกต่างกัน จะทำให้เกิดปัญหาการนำมาซึ่งสิ่งมีชีวิตทางน้ำและเชื้อโรค ที่เป็นอันตรายให้เกิดการแพร่กระจายพันธุ์ และคุกคามสิ่งมีชีวิตพันธุ์ท้องถิ่นอันจะส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ballast water clip image002

         เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามนี้ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ได้จัดทำแนวทางการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเรือ เพื่อลดหรือจำกัดการเคลื่อนย้ายของสิ่งมีชีวิตที่อาจจะเป็นอันตราย และได้พัฒนาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุม และการจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอน ปี ค. ศ. 2004 (International Convention for The Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดและขจัดปัญหาการย้ายถิ่นหรือแพร่ระบาด ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์และเชื้อโรคที่เป็นอันตราย (Harmful aquatic organisms and pathogens / Non –indigenous organisms) ที่ติดอยู่ในน้ำอับเฉาเรือ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

 
          
สถานภาพอนุสัญญา
         ที่ประชุมองค์การทางทะเลระหว่างประเทศให้การรับรองอนุสัญญาน้ำอับเฉาเรือ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ต้องการภาคีจำนวน 30 ประเทศ ซึ่งมีกองเรือพาณิชย์รวมร้อยละ 35 ของกองเรือพาณิชย์โลก : สถานภาพปัจจุบันนับถึงเดือนมิถุนายน 2006 มีภาคี 6 ประเทศ ได้แก่ Maldives, Nigeria, Saint Kitts and Nevis , Spain, Syria และ Tuvalu ซึ่งมีกองเรือพาณิชย์รวมร้อยละ 0.60 ของกองเรือพาณิชย์โลก

น้ำอับเฉาเรือ (Ships’ Ballast Water) หมายถึง น้ำที่ใช้รักษาเสถียรภาพและบูรณาภาพทางโครงสร้างของเรือ หลังจากเรือขนถ่ายสินค้าออกแล้ว จะสูบถ่ายน้ำอับเฉาออก แต่ละปีมีการถ่ายน้ำอับเฉาเรือประมาณ 4-5 พันล้านตัน และพบว่าสิ่งมีชีวิตพืชสัตว์รวมกันกว่า 7,000 ชนิด ปะปนอยู่ในน้ำอับเฉาเรือที่สูบถ่าย

ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ( Introduce species, Non - indigenous organisms, Non - native organisms, Exotic species, Alien)ballast water clip image002 0001

    ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เคยปรากฏในถิ่นใดถิ่นหนึ่งมาก่อน แล้วถูกนำเข้ามาหรือเดินทางเข้ามายึดครองและดำรงชีพอยู่ในอีกถิ่นหนึ่ง อาจอยู่ได้อย่างดีหรือเลวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวของชนิดพันธุ์นั้น ๆ
    ชนิดพันธุ์ที่เกิดขึ้นในที่ที่แตกต่างจากพื้นที่การแพร่กระจายตามธรรมชาติ)

วิธีการที่ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาในประเทศไทย

    การแพร่กระจายเข้าไปโดยความสามารถของชนิดพันธุ์เองเมื่อมีโอกาส
    การชักนำเข้าไปโดยบังเอิญจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
    การนำพาโดยผู้คนที่จงใจและมิได้จงใจ เช่น มากับน้ำอับเฉา

    

ผลกระทบและอันตรายจากน้ำอับเฉาเรือ

    ผลกระทบต่อระบบนิเวศท้องถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการรุกล้ำหรือคุกคามของสิ่งมีชีวิตพันธุ์ต่างถิ่น
    ด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการประมงและธุรกิจชายฝั่ง เช่น หวีวุ้น (COMB-JELLY) หอยแมลงภู่ม้าลาย (Zebra mussel)
    ด้านสุขภาพอนามัย ชนิดก่อให้เกิดโรคระบาด การเจ็บป่วยและเสียชีวิตหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น เชื้ออหิวาห์ตกโรค ( Cholera) แบคทีเรีย (Bacteria )

สาหร่ายที่มีพิษ ( Toxic Dinoflagellates )

 ballast water clip image003สิ่งมีชีวิตในน้ำอับเฉา

    แบคทีเรีย (Bacteria)
    ไวรัส ( Viruses)
    แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)
    แพลงก์คอนสัตว์ (Zooplankton)
    สาหร่าย (Seaweed)
    ปลา (Fish)
    สัตว์หน้าดิน (Benthic Organisms )

การดำเนินงานของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

    เข้าร่วมประชุมเรื่องการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเรือระดับภูมิภาคอาเซียนทั้งในกลุ่มเอเชียใต้ ( อินเดีย) และกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( จีน)
    จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำความเข้าใจในโครงการจัดการน้ำอับเฉาเรือ และกำหนดแผนการดำเนินงานต่อไปโดยมีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นหน่วยงานหลัก
    จัดสัมมนาเพื่อพิจารณาจัดเตรียมโครงการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเรือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาจัดเตรียมโครงการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเรือ “ กลยุทธ์และแผนงานการจัดการน้ำอับเฉาเรือในประเทศไทย”

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาจัดเตรียมโครงการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเรือ“กลยุทธ์และแผนงานการจัดการน้ำอับเฉาเรือในประเทศไทย ”วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2549 เวลา 8.30-16.30 น.

    ร่าง กลยุทธ์และแผนงานการจัดการน้ำอับเฉาเรือในประเทศไทย
    ร่าง ตารางกลยุทธ์และแผนงานการจัดการน้ำอับเฉาเรือในประเทศไทย(ฉบับปรับปรุง)

การจัดสัมมนา เรื่อง "การควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาและตะกอนจากเรือในประเทศไทย" วันที่ 16 มิถุนายน 2549 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์

    โครงการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเรือ (GloBallast)
    ข้อบังคับสำหรับการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเอและตะกอน

Last modified on วันพุธ, 05 มีนาคม 2557 06:29