Marine Department
   
 
 

 

การสืบค้นข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

สามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เรียกเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ในที่นี้ คลิกที่บรรทัดสุดท้าย    "ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"

2. ที่ช่อง "ชื่อหน่วยงาน : " ให้พิมพ์ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

3. คลิกปุ่ม ค้นหา จะได้รายการต่างๆ ที่ค้นได้

4. นอกจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ยังมีประกาศอื่นๆ ได้แก่

- ประกาศเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก

- ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา

- ประกาศผลการจัดซื้อ จัดจ้าง

- ประกาศร่าง TOR

    เราสามารถสืบค้นประกาศอื่นๆ ดังกล่าวได้ โดยคลิกเลือก แล้วกลับไปทำข้อ 2 และ 3

    เริ่มต้นขั้นตอนสืบค้น คลิก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

 
Marine Department