Menu

th en

 
 
A+ A A-

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับงานจ้างที่ปรึกษา ปี 2560

1.งานศึกษาออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล

2.งานศึกษาและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำน่าน ในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

3. งานศึกษาและสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย และคลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

5. งานศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาด หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6. งานศึกษาจัดหาแหล่งทรายเพื่อเสริมชายหาดป้องกันการกัดเซาะบริเวณชายฝั่ง ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

7. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

8. งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise) ที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

9. งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเขื่อนกันทรายและคลื่นบริเวณปากร่องน้ำห้วยยาง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

10. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 1 (ตอนที่ 1) บริเวณช่วง กม. 4+000 ถึง กม. 6+000 และ กม. 23+000 ถึง กม. 29+500  ระยะทางประมาณ 4,500 เมตร

11. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 1 (ตอนที่ 2) บริเวณช่วง กม. 30+000 ถึง กม. 35+500 ระยะทางประมาณ 2,700 เมตร

12. การจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก ระยะที่ 1 (ตอนที่ 3) บริเวณช่วง กม. 36+000 ถึง กม. 42+000 ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร

13. โครงการศึกษาเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานีโครงการศึกษาเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

14. โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเทียบเรือขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนด่านชายแดนสิงขร เชื่อมโยงระบบการส่งสินค้าและการท่องเที่ยวเส้นทาง EAST-WESR FERRY

15. งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวบริเวณสนามบินภูเก็ต (ลงเรือ-ขึ้นเครื่อง)

16. งานศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด(EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล(ปากบารา)

17. งานศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงขยายท่าเทียบเรือเกาะพีพี จังหวัดกระบี่

18. งานศึกษาสำรวจออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเดินเรือแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงบริเวณคลองโผงเผง ถึงวัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

19. งานศึกษาวางแผนแม่บทและออกแบบรายละเอียด (ในจุดวิกฤต) เพื่อแก้ไขปัญหาตลิ่งพังในแม่น้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

20. งานศึกษาและวิเคราะห์การตกตะกอนในร่องน้ำทางเดินเรือท่าเรือสงขลา (ร่องในและร่องนอก)

21. โครงการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ระบบการรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์