Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
(22-02-2560)


เอกสารแนบ:


สำเนาหนังสือขอจัดประชุม
กำหนดการฯ
กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม
รายละเอียดโครงการฯ