Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 81/2560 ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) เป็นสมัยที่ 7
(07-12-2560)

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่าได้เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม 
ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่ากรมเจ้าท่า เรือตรีทรงธรรม จันทประสิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วม
การประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๐ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานใหญ่ของ IMO กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  
การประชุมสมัชชาสมัยสามัญของ IMO จัดเป็นประจำทุก ๒ ปี เพื่อให้ความเห็นชอบแผนงาน ยุทธศาสตร์ งบประมาณ การตัดสินใจด้านการเงิน และการเลือกตั้งประเทศสมาชิกคณะมนตรีเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลงานของ IMO แทนสมัชชา
ในช่วงระหว่างสมัยการประชุม  ส่วนคณะมนตรีเป็นองค์กรบริหารงานของ IMO ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๔๐ประเทศ ที่ได้รับเลือกตั้งจากสมัชชา โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม A จำนวน ๑๐ ประเทศ กลุ่ม B จำนวน ๑๐ ประเทศ และ กลุ่ม C จำนวน ๒๐ ประเทศ อยู่ในวาระคราวละ ๒ ปี 
สำหรับการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๓๐ นี้มีการเลือกตั้งสมาชิกคณะมนตรี IMO เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล
การบริหารงานขององค์การฯ สำหรับปี 2561-2562 ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกคณะมนตรี IMO ได้ลงสมัคร
รับเลือกตั้งด้วย การเลือกตั้งได้จัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่าประเทศไทยได้รับเลือกตั้ง
เป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO กลุ่ม C อีกวาระหนึ่ง เป็นลำดับที่ ๑๖ จากจำนวน ๒๐ ประเทศ โดยได้รับเสียงสนับสนุน 120 เสียงจากประเทศสมาชิกองค์การฯที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 160 ประเทศ ซึ่งสูงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา นับเป็นสมัยที่ 7 ที่ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งติดต่อกัน 
การได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรี IMO จะช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทในการกำหนดนโยบาย ตลอดจนการกำกับดูแลการดำเนินงานของ IMO ในเรื่องโครงสร้างองค์กร งบประมาณ บุคลากร มีบทบาทในเรื่องการกำหนดมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ทราบทิศทางและแนวโน้มการดำเนินงานของ IMO อันจะนำไปสู่การเตรียม
ความพร้อมภายในประเทศเพื่อรองรับต่อไป และที่สำคัญคือช่วยให้ประเทศไทยมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการใช้ประโยชน์จากความร่วมมือทางวิชาการของ IMO ในการยกระดับบุคลากรพาณิชยนาวีบนเรือของไทยให้สามารถรักษามาตรฐานของ
กองเรือพาณิชย์ไทยให้ได้มาตรฐานสากลอันจะช่วยให้เรือไทยสามารถทำการค้าและเข้าเทียบท่าเรือต่างๆ ได้ทั่วโลก
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตฯ และอธิบดีกรมเจ้าท่าได้เข้าเยี่ยมคารวะ
นาย Ki-tack Lim เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งเลขาธิการ IMO ได้กล่าวขอบคุณและแสดงความชื่นชม
ต่อประเทศไทยที่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของ IMO อย่างต่อเนื่องและมีบทบาทในการพัฒนามาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล  อย่างไรก็ตาม เลขาธิการ IMO ได้แนะนำให้ประเทศไทยพิจารณา
ส่งผู้แทนมาประจำที่ IMO  ในฐานะผู้แทนด้านการขนส่งทางทะเล (Maritime Attache’) เช่นเดียวกับประเทศสมาชิกคณะมนตรีอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมการประชุมต่างๆของ IMO และติดตามการดำเนินงานของ IMO อย่างใกล้ชิดต่อไป


เอกสารแนบ:


ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 81.2560.pdf