Menu

th en

 
 
A+ A A-

ข่าวประกาศ

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง ปิดระบบการสอบความรู้ด้วยวิธีอิเล็คทรอนิคส์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพประจำปี พ.ศ. 2560
(22-11-2560)


เอกสารแนบ:


ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ.pdf