Menu

th en

 
 
A+ A A-
ร่างประกาศและร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำท่าจีน อำเภอสามพราน ถึง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 - 17 กรกฎาคม 2561)
(12-07-2561)เอกสารแนบ:


ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
ราคากลาง
ข้อกำหนด 1
ข้อกำหนด 2
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น


back to top