Menu

th en

 
 
A+ A A-
จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนการกำหนดตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล (๙๙.๙๙.๙๐.๐๔) โดยวิธีตกลง
(13-07-2560)
เอกสารแนบ:


คัดเลือกที่ปรึกษา


back to top