Menu

th en

 
 
A+ A A-
ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 47/2559 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกผันในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรองตามอนุสัญญาระหว่างประเทศและพิธีสาร ตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2558
(15-03-2559)เอกสารแนบ:


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 47/2559 และบันทึกข้อตกลงฝ่ายเดียวเพื่อยอมรับและผูกผันฯ