Menu

th en

 
 
A+ A A-

ศูนย์ราชการสะดวก กรมเจ้าท่า

alt

** กรมเจ้าท่าเปิดศูนย์บริการร่วมตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้

หน่วยงานงานที่ให้บริการContact Pointผู้รับผิดชอบ
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
 • การขอใบอนุญาตให้ปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
 • การขอใบอนุญาตวางทุ่นหรือเครื่องสำหรับผูกจอดเรือในน่านน้ำ แม่น้ำ หรือทำเลทอดสมอจอดเรือใดๆ
 • ขออนุญาตลอกล่องน้ำทางเดินเรือ (หน้าท่าเทียบเรือ)
 • การรับรองการตรวจสภาพท่ารับส่งคนโดยสาร ท่ารับส่งสินค้า ท่าเทียบเรือ
 • การขอระบายน้ำทิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะ
306
นายปณบุญ ฤทธิเดช
สำนักมาตรฐานเรือ
 • การตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ(ในกรณีจดทะเบียนเรือใหม่)
 • การตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
 • การตรวจเรือเพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
224
นส.สุวพิชญ์ พันธุ์เกตุ
สำนักนำร่อง
 • การขอมีใบอนุญาตผู้นำร่องพิเศษ
 • การขอเปลี่ยนใบอนุญาตผู้นำร่องพิเศษ
256
นส.จันทร์เพ็ญ ตรีโชติ
กองกำกับการพาณิชยนาวี
 • การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกิจการอู่เรือ
 • การขออนุญาตตั้งสาขาในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง
 • การขอต่ออายุใบทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • การขอต่ออายุใบทะเบียนการตั้งตัวแทน
 • การจดทะเบียนการตั้งตัวแทน
 • การขอส่งรายงานเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 • การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
392,393
นายไพฑูลย์ รอดประชา
นายสิทธิศักดิ์ บุญทวิวัฒน์
กลุ่มกำกับกิจการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
กองกำกับการพาณิชยนาวี
 • การขอเปลี่ยนแปลงลักษณะของการประกอบกิจการท่าเรือตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
 • การขออนุญาตประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
418
นส.อธิชา ครชาตรี
นส.กุลฤดี อิศริยทิพย์
นส.นริศา วงษ์สุข
นายธรณ์ธวัช พรหมยอด
กลุ่มกำกับกิจการท่าเรือ
กองกำกับการพาณิชยนาวี
 • การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล


403
นางปรียานุช ศรีจรรยา
นายสุมิตร นามวิเศษ
กลุ่มกำกับกิจการพาณิชยนาวี
ดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารหน่วยงาน
Categories
กองกำกับการพาณิชยนาวี
สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
สำนักนำร่อง
สำนักมาตรฐานเรือ