Menu

th en

 
 
A+ A A-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

" มุ่งสู่การขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีที่ยั่งยืน "

หมายเหตุ : ยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา ปลอดภัย ศักยภาพการแข่งขัน บริการ ประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ฯลฯ

พันธกิจ

          กำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร
และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจน
การสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
         1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วย
             การส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
         2. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ
         3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี
         4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี
         5. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี
             และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
         6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ค่านิยมองค์กร

         1. มีใจให้บริการ (Service Mind)
         2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Efficiency)
         3. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
         4. ทำงานแบบมืออาชีพ (Professional)
         5. มีใจใฝ่รู้ (Seek Learning)
         6. ตระหนักความปลอดภัย (Safety) 

วัฒนธรรมองค์กร

         แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ร่วมมือ ร่วมแรง แข็งขันทำงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า

         1. พัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำให้สามารถแข่งขันได้
         2. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งทางน้ำตามธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนระบบการขนส่งทางน้ำให้มีประสิทธิภาพ (ท่าเรือ, เขื่อน, ขุดลอก)
         3. พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้ได้มาตรฐาน
         4. พัฒนาการผลิตบุคลากรด้านการพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
         5. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
         6. สร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ของกรมเจ้าท่า

         1. โครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ
         2. ประชาชนได้ใช้ระบบการจราจรขนส่งทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
         3. ระบบการขนส่งทางน้ำที่ปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งสนับสนุนการพาณิชยนาวี
         4. บุคลากรด้านพาณิชยนาวีมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
         5. ประชาชนได้ประโยชน์จากการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย
         6. เสริมสร้างสมรรถนะการบริหารด้วยระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) กรมเจ้าท่า

         1. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ให้เพียงพอต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งระบบอื่น
         2. พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัย เพียงพอต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตลอดจนเชื่อมโยงกับการขนส่งระบบอื่น
         3. กำหนดมาตรการในการกำกับ ควบคุม ดูแล จัดทำระบบรองรับการปฏิบัติการและการให้บริการด้านความปลอดภัยทางน้ำ
             สร้างข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับบังคับใช้กับเรือ คนประจำเรือ และโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
         4. พัฒนามาตรฐานหลักสูตร บุคลากรและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ เพื่อการผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวี
         5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำและร่องน้ำตามธรรมชาติให้คงสภาพเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัย
         6. สร้างศักยภาพการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้าและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการให้บริการกรมเจ้าท่า

         1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ 
         2. พัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ เพื่อให้ประชาชนเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเชื่อมโยงกับระบบการขนส่งอื่น 
             สอดคล้องการพัฒนาอย่างบูรณาการ
         3. กำกับ ดูแล และให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย
         4. บุคลากรด้านการพาณิชย์นาวีได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
         5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาอุทกภัย
         6. กำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ