Menu

th en

 
 
A+ A A-

โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมเจ้าท่า

 

 man36
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ
อธิบดีกรมเจ้าท่า

deputy nat
นายณัฐ จับใจ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
duputy jiraporn
นางจิราภรณ์ จันทรศิริ
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ด้านมาตรฐานการขนส่งทางน้ำsc
นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ

str marine

โครงสร้างการบริหารงานภายในกรมเจ้าท่าตามคำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 259/2559 ลงวันที่ 20 เมษายน 2559
เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า