การอบรมตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพัฒนาเว็บไซต์ ดาวน์โหลดแบบคำบรรยายของวิทยากร เรื่อง" การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ.2558" ดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดงานโครงการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557
     


กิจกรรมที่ 1..เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จำกัด
จัดกิจกรรม "จับรางวัลผู้โชคดี.. ฝากเงินในสัปดาห์ออมทรัพย์ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๗ ” โดยมีนายณัฐ จับใจ ประธานการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นประธาน ณ บริเวณด้านหน้ากองคลัง อาคาร ๔ ชั้น ๑ กรมเจ้าท่า
กิจกรรมที่ 2..
กรมเจ้าท่า จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๔ อาคาร ๒ ชั้น ๖ กรมเจ้าท่า เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ...รายละเอียด...
กิจกรรมที่ 3..กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรม "สงกรานต์..งานบุญ..กรมเจ้าท่า ๒๕๕๗” ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และ สืบสานงานประเพณีปีใหม่ไทย พร้อมร่วมทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และฟังการแสดงพระธรรมเทศนา “ คิดดี..ทำดี..พูดดี.. : ใจมีสุข ” เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ ห้องศรี พระยา เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

อนุสัญญา STCW I-8
คนประจำเรือ คนประจำเรือ
จดทะเบียนผู้รับเหมา

สำนักวิศวกรรม


KM การจัดการความรู้

น้ำมันรั่วท่านมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนของกรมเจ้าท่าเพียงใด

ไม่พึงพอใจ
พอใจน้อย
พอใจค่อนข้างน้อย
พอใจค่อนข้างมาก
พอใจมาก
 
      กำหนดนำร่องเรือ และ เคลื่อนย้ายเรือเข้าเทียบท่า
            Ship's Schedule
      แบบฟอร์มขอใช้บริการนำร่อง
            Pilotage Requirement Form
            กรุณาส่งก่อนเวลา 13:00 น.
      ประกาศร่าง TOR
     
ประกาศประกวดราคา
      ประกาศสอบราคา
      ประกาศขายทอดตลาด
           รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผล
           การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่เมนู "ข่าว ขน."
      พิมพ์แบบฟอร์มคำร้อง สามารถใช้ยื่นติดต่อราชการ
           มีตัวอย่างการเขียนคำร้อง ของแต่ละหน่วยงานที่
           ติดต่อ
      แผนที่แม่น้ำ และร่องน้ำทั่วประเทศ
           ข้อมูลและแผนผังละเอียดทางร่องน้ำ
           เชื่อมโยงข้อมูล 28 ลุ่มน้ำในประเทศไทย
           มีระวางแผนที่ร่องน้ำจำหน่าย
      ข้อมูลระดับน้ำขึ้นและลง ในแต่ละวัน แต่ละเดือน
           ในรอบสามเดือนล่าสุด ของสถานีวัดระดับน้ำ
      ข้อมูลสถิติระดับน้ำ

             เพื่อทราบเรื่องล่าสุด...
   ร่างคำพรรณาหน้าที่งาน (กจ.) เพื่อประกอบการประชุมในวันที่ 5-6 มิ.ย.55...
   การกำหนดประกาศนียบัตรเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ
   ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
      การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕   
      แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลค่าใช้จ่าย
    
        - เรื่องทั้งหมด -
      
สืบค้นข่าว นสพ.

           เรื่องล่าสุด..
      โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557
..... การอบรมตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอรและซอฟต์เเวร์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
      IT Contingency Plan 2556
      
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ-2556

      การขอติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบระบบงาน
      การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบงาน IT

      การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
      การขอใช้งานจดหมาายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
     

        - เรื่องทั้งหมด -

:::สื่อประชาสัมพันธ์:::       ศูนย์ฝึกฯ : องค์ความรู้ด้านบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคนประจำเรือ
      กรมเจ้าท่าพร้อมผลักดันน้ำ เพื่อบรรเทา
           ความเดือนร้อนของผู้ประสบอุทกภัย
           (ข่าว 3 มิติ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554)

      เรือพระราชทานสมเด็จพระเทพ
            รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
            กุมารี
เพื่อบรรเทาความเดือด
            ร้อนจากอุทกภัย

      รวมสื่อประชาสัมพันธ์

      ประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า

เครือข่ายอาสาวาร
       
สำนักศูนย์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
สำนักงานนำร่อง
 
ประชาสัมพันธ์วุฒิสภา สถาบันการบินพลเรือน นิตยสารไทยคู่ฟ้า นิตยสารไทยคู่ฟ้า    สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน         เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ    
ศรชล. ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน