การอบรมตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และพัฒนาเว็บไซต์ ดาวน์โหลดแบบคำบรรยายของวิทยากร เรื่อง" การเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี พ.ศ.2558" ดาว์นโหลดแบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดงานโครงการที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2557
     


กิจกรรมที่ 1..นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ให้สัมภาษณ์ช่อง ๕ ประเด็นเรื่อง กรณีเรือเฟอร์รี่เกาหลีใต้ล่ม ออกรายการข่าวภาคค่ำ ช่วงที่ ๑ เวลา ๑๘.00 น. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557
กิจกรรมที่ 2..
กรมเจ้าท่า จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การประหยัดพลังงาน
กรมเจ้าท่าโดยมี นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ห้องศรีพระยา
ชั้นดาดฟ้า อาคาร ๒ กรมเจ้าท่า
กิจกรรมที่ 3..กรมเจ้าท่า จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุและ
ภาวะวิกฤตด้านความปลอดภัย โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า
นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย และ นายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการจราจร และความปลอดภัยทางทะเล ร่วมแถลงข่าว
เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรี พระยา ชั้นดาดฟ้า อาคาร 2 กรมเจ้าท่า
กิจกรรมที่ 4..นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธาน เปิดกิจกรรม
เพื่อผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) โดยมีกิจกรรมต่างๆ พิธีรดน้ำดำหัว และมอบเงินบริจาค เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รายละเอียด...

อนุสัญญา STCW I-8
คนประจำเรือ คนประจำเรือ
จดทะเบียนผู้รับเหมา

สำนักวิศวกรรม


KM การจัดการความรู้

น้ำมันรั่ว

ท่านมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์
ช่องทางการร้องเรียนของกรมเจ้าท่าเพียงใด

ไม่พึงพอใจ
พอใจน้อย
พอใจค่อนข้างน้อย
พอใจค่อนข้างมาก
พอใจมาก
 
      กำหนดนำร่องเรือ และ เคลื่อนย้ายเรือเข้าเทียบท่า
            Ship's Schedule
      แบบฟอร์มขอใช้บริการนำร่อง
            Pilotage Requirement Form
            กรุณาส่งก่อนเวลา 13:00 น.
      ประกาศร่าง TOR
     
ประกาศประกวดราคา
      ประกาศสอบราคา
      ประกาศขายทอดตลาด
           รายละเอียดเพิ่มเติม ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผล
           การจัดซื้อจัดจ้าง อยู่เมนู "ข่าว ขน."
      พิมพ์แบบฟอร์มคำร้อง สามารถใช้ยื่นติดต่อราชการ
           มีตัวอย่างการเขียนคำร้อง ของแต่ละหน่วยงานที่
           ติดต่อ
      แผนที่แม่น้ำ และร่องน้ำทั่วประเทศ
           ข้อมูลและแผนผังละเอียดทางร่องน้ำ
           เชื่อมโยงข้อมูล 28 ลุ่มน้ำในประเทศไทย
           มีระวางแผนที่ร่องน้ำจำหน่าย
      ข้อมูลระดับน้ำขึ้นและลง ในแต่ละวัน แต่ละเดือน
           ในรอบสามเดือนล่าสุด ของสถานีวัดระดับน้ำ
      ข้อมูลสถิติระดับน้ำ

             เพื่อทราบเรื่องล่าสุด...
   ร่างคำพรรณาหน้าที่งาน (กจ.) เพื่อประกอบการประชุมในวันที่ 5-6 มิ.ย.55...
   การกำหนดประกาศนียบัตรเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ
   ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554
      การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕   
      แบบฟอร์มการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลค่าใช้จ่าย
    
        - เรื่องทั้งหมด -
      
สืบค้นข่าว นสพ.

           เรื่องล่าสุด..
      โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557
..... การอบรมตามโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอรและซอฟต์เเวร์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์
      IT Contingency Plan 2556
      
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ-2556

      การขอติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบระบบงาน
      การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบงาน IT

      การขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ต
      การขอใช้งานจดหมาายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
     

        - เรื่องทั้งหมด -

:::สื่อประชาสัมพันธ์:::       ศูนย์ฝึกฯ : องค์ความรู้ด้านบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบคนประจำเรือ
      กรมเจ้าท่าพร้อมผลักดันน้ำ เพื่อบรรเทา
           ความเดือนร้อนของผู้ประสบอุทกภัย
           (ข่าว 3 มิติ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554)

      เรือพระราชทานสมเด็จพระเทพ
            รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
            กุมารี
เพื่อบรรเทาความเดือด
            ร้อนจากอุทกภัย

      รวมสื่อประชาสัมพันธ์

      ประชาสัมพันธ์กรมเจ้าท่า

เครือข่ายอาสาวาร
       
สำนักศูนย์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ
สำนักงานนำร่อง
 
ประชาสัมพันธ์วุฒิสภา สถาบันการบินพลเรือน นิตยสารไทยคู่ฟ้า นิตยสารไทยคู่ฟ้า    สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน         เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ    
ศรชล. ข้อแนะนำการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน