กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความยินดียิ่ง และพร้อมให้บริการ
       

 

สารบัญหลัก
 
 หน้าแรก  
 คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมเจ้าท่า
 โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง
 งานส่งเสริมคุณธรรม
 งานสืบสวนข้อเท็จจริง
 งานป้องกัน และปราบปราม
 การทุจริต
 หนังสือเวียน
  กระดาน ถาม - ตอบͺ
     สถิติผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

- ตอบข้อคิดเห็นกลุ่มพิทักษ์ราชการไทย

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 410/2553 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 461/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 499/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 941/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 942/2558 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
- ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 71/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- แผนปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของกรมเจ้าท่า

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
 
 
Poll
 
คะแนน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม