กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความยินดียิ่ง และพร้อมให้บริการ
       

 

สารบัญหลัก
 
 หน้าแรก  
 คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมเจ้าท่า
 โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง
 งานส่งเสริมคุณธรรม
 งานสืบสวนข้อเท็จจริง
 งานป้องกัน และปราบปราม
 การทุจริต
 หนังสือเวียน
  กระดาน ถาม - ตอบͺ
     สถิติผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

- ตอบข้อคิดเห็นกลุ่มพิทักษ์ราชการไทย

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 410/2553 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 461/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 499/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 304/2559 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส
- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560
- คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ ปี พ.ศ.2558
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเเละจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสเเละตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ประกาศกาศกรมเจ้าท่า ที่ 6/2560 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเเละตรวจสอบได้
- แบบข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน( Internal)เเละเเบบข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย(External)
- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1
- คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของกรมเจ้าท่า
- แบบจัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมตอบเเบบสำรวจบุคลากรภายในหน่วยงานตามเเบบสำรวจ Internal กรมเจ้าท่า

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
 
 
Poll
 
คะแนน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม