กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความยินดียิ่ง และพร้อมให้บริการ
       

 

สารบัญหลัก
 
 หน้าแรก  
 คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมเจ้าท่า
 โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง
 งานส่งเสริมคุณธรรม
 งานสืบสวนข้อเท็จจริง
 งานป้องกัน และปราบปราม
 การทุจริต
 หนังสือเวียน
  กระดาน ถาม - ตอบͺ
     สถิติผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

-ไฟล์ Excel ข้อมูลบุคลากรภายในเเละข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Internal , External) 2561
-แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2561
-คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 909/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า

 
 
Poll
 
คะแนน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม