กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความยินดียิ่ง และพร้อมให้บริการ
      

 

สารบัญหลัก
 
 หน้าแรก  
 คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมเจ้าท่า
 โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง
 งานส่งเสริมคุณธรรม
 งานสืบสวนข้อเท็จจริง
 งานป้องกัน และปราบปราม
 การทุจริต
 หนังสือเวียน
  กระดาน ถาม - ตอบ
     สถิติผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

- ตอบข้อคิดเห็นกลุ่มพิทักษ์ราชการไทย

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 410/2553 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 461/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 499/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

 
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- บันทึกข้อความที่ คค 0300.1/บร. 25 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 (เเจ้งเวียนแผนเเละนโยบาย)
- นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และตรวจสอบได้
- แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- บันทึกเเจ้งกรรมการให้รายงานผล ครั้งที่ 1
- แบบรายงานผลการดำเนินการฯ
- ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินการ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- บันทึกข้อความที่ คค 0301.2/กจ.259 ลว.31 มีนาคม 2558 (เเจ้งเวียนและติดตามแผน)
- แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- แบบรายงานตามแผนปราบปรามฯ รอบ 9 เดือน
- ตัวอย่าง แบบรายงานรอบ 9 เดือน
 
- คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การดำเนินการต่อข้อร้องเรียนของกรมเจ้าท่า

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
 
 
Poll
 
คะแนน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม