กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความยินดียิ่ง และพร้อมให้บริการ
      

 

สารบัญหลัก
 
 หน้าแรก  
 คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมเจ้าท่า
 โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง
 งานส่งเสริมคุณธรรม
 งานสืบสวนข้อเท็จจริง
 งานป้องกัน และปราบปราม
 การทุจริต
 หนังสือเวียน
  กระดาน ถาม - ตอบ
     สถิติผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

- ตอบข้อคิดเห็นกลุ่มพิทักษ์ราชการไทย

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 410/2553 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 461/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งจัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

- คำสั่งกรมเจ้าท่าที่ 499/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

 
โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ( Integrity & Transparency Assessment) หน่วยงานภาครัฐ
แนวคิด
ขั้นตอนการดำเนินงาน
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Evidence base
คู่มือคำอธิบายแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Evidence Base
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Internal
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ External
ปฏิทินการดำเนินการ
 
การตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมเจ้าท่า
รายชื่อคณะกรรมการจริยธรรม
ประวัติประธานกรรมการ
ประวัติกรรมการจริยธรรม
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 52/2557 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2557 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได
แผนปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แบบรายงาน
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 9 เดือน
แบบรายงาน


รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
 
 
Poll
 
คะแนน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม