กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีความยินดียิ่ง และพร้อมให้บริการ
       

 

สารบัญหลัก
 
 หน้าแรก  
 คณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมเจ้าท่า
 โครงสร้างกลุ่มงานคุ้มครอง
 งานส่งเสริมคุณธรรม
 งานสืบสวนข้อเท็จจริง
 งานป้องกัน และปราบปราม
 การทุจริต
 หนังสือเวียน
  กระดาน ถาม - ตอบͺ
     สถิติผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

-แผนปฏิบัติการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2561
-คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 909/2560 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า
-เเบบรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 266/2561 ลงวันที่ 7 พ.ค. 2561
- แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) กระบวนงานการจดทะเบียนเรือเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้เรือ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า
- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) กระบวนงานการจดทะเบียนเรือเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้เรือ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า
- แบบฟอร์มรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๒ (ตารางที่ ๖ - ๑๐)
- แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓ (๒๐ กันยายน ๒๕๖๑)

 
 
Poll
 
คะแนน
ความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม