Marine Department
   
 
 

นโยบายปลัดกระทรวงคมนาคม   (10 ต.ค. 55)     
        นโยบายของปลัดกระทรวงคมนาคม (พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)

ประกาศเรื่องทุนการศึกษา (28 มิ.ย. 55)
        ประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาปี 55

ประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (21 มี.ค. 2555)
        ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2554

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (15 มิ.ย. 2554)
        ประกาศภาพเครื่องหมายราชการของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า (7 ต.ค. 2554)
        ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 235/2554 เรื่อง ปิดการจราจรทางน้ำเป็นการเฉพาะชั่วคราว
        ประกาศแจ้งเตือนการจอดเรือหรือแพในแม่น้ำป่าสัก

คณะทำงานฯ หมวด ๕ การมุ่งแน้นทรัพยากรบุคคล (15 ส.ค. 2555)
        แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
        แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๕๕
        แผนปฏิบัติการสร้างความก้าวหน้าของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี ๒๕๕๕
        แผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปี ๒๕๕๕

แผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า (พบ.) (30 พ.ค. 2555)
        แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการ (IDP)
        มาตรฐานความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของกรมเจ้าท่า
        เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนพัฒนารายบุคคล วันที่ 6 มี.ค.55
        คำสั่งลงนาม พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และกรอบการพัฒนาสมรรถนะ
        แผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
        กรอบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
        แผนพัฒนาบุคลากรกรมเจ้าท่าประจำปีงบประมาณ 2554
        ประกาศหลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ฉบับปรับรุงครั้งที่ 1/2554
แบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2554
        แบบสำรวจฉบับที่ 1 : แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร
        แบบสำรวจฉบับที่ 2 : แบบสำรวจความต้องการและจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร

คณะทำงานจัดทำจรรยาข้าราชการของกรมเจ้าท่า ( 20 ก.ย. 2553)
        ร่างคู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553
        ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

ชี้แจงข้อเท็จจริง ( 25 มิ.ย. 2553)
        ขอรับสนับสนุนเงินจากสำนักงานการขนส่งทางน้ำสาขา ทุกสาขา แห่งละ 10,000 บาท

ข่าวกรมเจ้าท่า (จท.1) ( 21 ต.ค. 2554)
        โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 4
        ขอความร่วมมือดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
           ด้านสารสนเทศและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
        ให้เข้มงวดกวดขันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2554
        แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
        คู่มือการวางแผนด้านความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำ
        การให้ความรู้กับผู้ประเมินเพื่อให้เกิดการประเมินที่เป็นธรรม
        ความเห็นชอบโครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย โปรแกรมสำหรับซ่้อมแซมคอมพิวเตอร์คู่มือการติดตั้งฟอนต์สำหรับ XP โปรแกรมสำหรับซ่้อมแซมคอมพิวเตอร์ Download
        ผลสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมเจ้าท่า
        นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3
        นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance (OG)
        แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามบทบัญญัติของกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า
        การกำหนดอักษรย่อเพื่อใช้เรียกชื่อหน่วยงาน และหัวหน้างานในสังกัดกรมเจ้าท่า
        มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมเจ้าท่า สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเจ้าท่า
        หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานขนส่ง
        ข้อบังคับ ขน. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2552 และภาพผู้แทนเข้ารับรางวัล
        รายงานการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของกรมเจ้้าท่าี กระทรวงคมนาคม
        ประกาศกรมฯ ที่ 211/2552 เรื่อง ผลการติดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ 150 ปีแห่งการสถาปนากรมฯ
        กฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมเจ้าท่าี กระทรวงคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๒
        คำสั่งกรม 552/2551 มอบอำนาจรองอธิบดีสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
        การปฏิบัติราชการในการนำเสนองาน
        การติดป้ายลงนาม
        การเขียนชื่อตำแหน่ง (ระบบแท่ง) เป็นภาษาอังกฤษ

กำหนดการแต่งเครื่องแบบพนักงานราชการกรม (จท.2)
        ระเบียบกรมฯ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการฯ พ.ศ. 2549
        ภาพประกอบแนบท้ายระเบียนกรมวาด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการฯ พ.ศ. 2549

งานกองคลัง (กค.) ( 17 ต.ค. 2555)
        แบบฟอร์มคำของบประมาณ ปี 2557
           หนังสือ ที่ นร 0704/ว 33
           แบบฟอร์มคำของบประมาณ ปี 2557
        แนวทางการใช้งานระบบ Click Quick สำหรับผู้ใช้งาน (User) ในระบบ GFMIS
        คู่มือการตรวจการจ้างและควบคุมงาน
        งบประมาณ (21 มิ.ย. 2555)
           หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
           แบบคำของบประมาณปี 57
           เรื่องการจัดอบรมต้นทุนต่อหน่วย
           คู่มือแนวทางการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
          
การยกเลิกการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างด้วยมือ
           การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS สำหรับปีงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕
          โปรแกรมสำหรับซ่้อมแซมคอมพิวเตอร์กิจกรรมหลักของกรมเจ้าท่า (เฉพาะงบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
          โปรแกรมสำหรับซ่้อมแซมคอมพิวเตอร์รหัสกิจกรรมย่อยกรมเจ้าท่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
           แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก (กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๓)
           งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ - มิถุนายน ๒๕๕๔
           งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
           คู่มือการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
           การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพปีงบประมาณ ๒๕๕๔
           รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี ๒๕๕๓
           รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปี ๒๕๕๔
           การปรับปรุงบัญชีประจำปีีงบประมาณ พ.ศ.2553 โปรแกรมสำหรับซ่้อมแซมคอมพิวเตอร์ไฟล์งบทดลองของหน่วยเบิกจ่ายปี 2553
           งบทดลองของทุกหน่วยเบิกจ่ายเดือนเมษายน 2554
           การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับกรม ประจำปีงบประมาณ 2554 ไฟล์แบบรายงานผลการประเมิน
           ค่าใช้จ่ายตามศุนย์ต้นทุน
           คู่มือการตรวจสอบการรับ-จ่ายประจำวัน
           แบบฟอร์มเงินสด
           งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย
           สท. ไม่ระบุรายละเอียด
           รายงานสินทรัพย์รายตัว
           วิธีการตรวจสอบ
           เอกสารประกอบการจัดทำกระดาษทำการ
           ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549
           ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
           หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
           การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
           พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543)
        การเงินการคลัง (12 ต.ค. 2554)
           คู่มือการปฏิบัติงานรับ และส่งเงิน
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฉบับที่2) พ.ศ. 2549
           ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ 2551
           ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือนฯ พ.ศ. 2550
           ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ .2547
           พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
           ระเบัยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ. ศ .2550
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ .2549
           พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2548)
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ 2550
           ระเบียบสำนักนายนฃกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ .2535
           ระเบียบสำนักนายนฃกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ฯ พ.ศ .2524
           พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8 พ.ศ. 2545)
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ .2545
           อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(ว.177)
           ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ว.182)
           ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร(ว.253)
           ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในหลักสูตรระดับปริญาตรี(ว.15)
           ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ระดับอนุบาลถึงอนุปริญญา(ว.169)
           พระราชกฤษฎีการเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ .2523(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6 พ.ศ. 2550)
           ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2547
           อัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ว.477)
        งานพัสดุ (13 ธ.ค. 2554)
           ราคากลางงานเปลี่ยนป้ายชื่อสำนักงานเจ้าท่าในภูมิภาค
           คู่มือปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2553
           แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
           ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่6 พ.ศ. 2545)
           ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2549
           ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
           การแก้ไขแบบฟอร์ บก.004-1 โครงการไทยเข้มแข็ง          
        ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องของค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (30 ม.ค. 2555)
           ขอความร่วมมือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลค่าใช้จ่ายและการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
           ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณปี พ.ศ. 2554

กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตน.) (11 เม.ย. 2557)
        แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
        ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
        กฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ปี 2557)
....... กฎบัตรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน (ปี 2553)
....... กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กล่มตรวจสอบภายใน กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม (ปี 2551)
....... แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
        แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556
        แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2555
        แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2554
        แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2553
        แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2552
        แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2551

คณะทำงานฯ หมวด 1 การนำองค์การ (พบ.) (8 มิ.ย. 2555)      
        LD3 การส่งเสริมให้มีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้
           เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพันร่วมมือภายในองค์กร
        LD5 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

การจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงคมนาคม (ในส่วนของ จท.) (กผ.1)  

        หนังสือตอบรับการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี (ของอธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำ ฯ)
        กรอบทิศทางการพัฒนาของกรมการขนส่งทางน้ำ ฯ ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)
        นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
        นโยบายที่ 8 นโยบายบริหารจัดการที่ดี
        แบบฟอร์มที่ 3 ข้อมูลแผนงาน/โครงการสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล
        แบบฟอร์มที่ 4 ตารางแสดงรายละเอียดแหล่งเงินทุน แผนงาน/โครงการทั้งโครงการ
           และจำแนกรายปี (2551-2554)
        แบบฟอร์มที่ 5 ตารางรวมงบประมาณของกระทรวง

คณะทำงานฯ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (กผ.2)
       

     แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนยุทธศาสตร์
           สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
          ประจำปีงบประมาณ 2557
          สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
          ประจำปีงบประมาณ 2556
           สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)
          ประจำปีงบประมาณ 2555
           แผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
           ร่างแผนยุทธศาสตร์กรมเจ้าท่า พ.ศ. 2553 - 2556
           แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552 กรมเจ้าท่า
           สรุปรายงานการประชุมพิจารณาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และการกำหนดค่านิยมองค์กร
              ของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

    แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
           แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2552-2558) ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2557
           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน
           แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2552-2558) ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2556
           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน
           แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. 2552-2558) ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2555
           รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน
           แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2552-2555) ฉบับปรับปรุงประจำปีงบประมาณ 2554
           แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2552-2555 (ฉบับปรับปรุง)ประจำปีงบประมาณ 2553
           แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2552-2555 (ฉบับปรับปรุง)ประจำปีงบประมาณ 2552

    แผนบริหารความเสี่ยง
           แผนบริหารความเสี่ยง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2557
           แผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ 2557
           แผนบริหารความเสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2557
           รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
           แผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2556
           รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
           แผนบริหารความเสี่ยง ปี พ.ศ. 2555
           สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมเจ้าท่า ประจำปี 2554 รอบ 3
           แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2554  
           สรุปรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของกรมเจ้าท่า ประจำปี 2553
           แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2553
           แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2552

     สรุปการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและบทเรียนจากการดำเนินงาน
           สรุปผลและบทเรียนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ. 2556
           สรุปผลและบทเรียนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ. 2555
           สรุปผลและบทเรียนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำ ปี พ.ศ. 2554
           คำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ศูนย์ และ จภ.1-7 ประจำปีงบประมาณ 2554
   

คณะทำงานฯ หมวด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ความรู้ด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ


แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี(กผ.3)
(18 พ.ค 2555)
        รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ 2555-2558
        แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2555 – 2558 กรมเจ้าท่า
        แผนยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)
        แบบฟอร์มข้อมูลงาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2554
        แผนยุทธศาสตร์-แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2548-2551)
        แผนปฎิบัติราชการ พ.ศ. 2552 - 2555 ของกรมเจ้าท่าี

คู่มือประกอบการบรรยาย โครงการสัมมนาการบริหารจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ (กผ.4)
        การติดตามประเมินผลโครงการและการประเมินผลโดยเครื่องมือวิเคราห์
        ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART)

ข่าวงานฝ่ายสถิติ (กส.)

        การจัดจ้างเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในปีงบประมาณ 2556
        
ผลการสำรวจคามพึงพอใจและความไม่พึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2555

        แบบ พ.1 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
        แบบสำรวจเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ[ดาวน์โหลดทั้งหมด]
           บันทึกข้อความที่ คค 0315.กส/154
           รายชื่อสถานที่ที่ต้องทำการสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
            ครั้งที่ 2/2555
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจท่าเทียบเรือ
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนกันทรายและคลื่น
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนป้องกันกัดเซาะชายฝั่งทะเล
           แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับงานการขุดลอกและ
              รักษาร่องน้ำทางเดินเรือ


        แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ 2555[ดาวน์โหลดทั้งหมด]
           บันทึกข้อความที่ คค 0314.กส/11
           รายชื่อโครงการก่อสร้างพัฒนา บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
              เพื่อประกอบการตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจท่าเทียบเรือ
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนกันทรายและคลื่น
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนป้องกันกัดเซาะ
           แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจการขุดลอกร่องน้ำฯ

        ผลการสำรวจคามพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการของภาครัฐ
           ส่วนกลาง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2554
        โครงการก่อสร้างพัฒนา บำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (จภ.๑ - จภ.๗)
        ผลการสำรวจคามพึงพอใจและความไม่พึงพอใจผู้รับบริการ
           และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2554
        แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจท่าเทียบเรือ
        แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนกันทรายและคลื่น
        แบบสอบถามความความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง
        แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
        แบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ
           งานการขุดลอกและรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ
        พ1 แบบสำรวจความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 2554
        แบบสำรวจความพึงพอใจและีความไม่พึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการทำงานกรมเจ้าท่า ปี 52
        บันทึกข้อความ แบบสำรวจ
        แบบสำรวจผู้ประกอบการท่าเรือและผู้ประกอบการเรือโดยสาร (ท่องเที่ยว 1และ 2 8 มค.52)  (24 สค 52)
        แบบสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำบริเวณเมืองท่าชายทะเล_แม่น้ำ
        สรุปผลการปฏิบัติงานของกรมฯ
        แบบรายงานการตรวจตราเพื่อปราบปรามผู้ละเมิด กม.ฐานความผิด (9 พ.ย. 52)

ข่าวการเจ้าหน้าที่ (กจ.1)
  

        บันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ    แบบฟอร์ม ผสท.   แบบฟอร์ม ผคร.
        ผลการคัดเลือกบุคลากรเจ้าท่าดีเด่นด้านปฏิบัติงาน ประจำ พ.ศ. 2555
        โครงการคัดเลือกบุคลากรเจ้าท่าดีเด่น ประจำปี 2555
        แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักคุณธรรม/หลักธรรมาภิบาล
           ของกรมเจ้าท่า
       มารตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
           (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
        ร่างคำพรรณาหน้าที่งาน
        
การกำหนดประกาศนียบัตรเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ
        การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2555
        รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2553   
        หลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสมัครผู้เ้ข้าร่วมการปรับปรุงอัตรากำลัง (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)
          
ขอกรมเจ้าท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
          
หนังสือประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกและรับสมัครผู้เข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง
               (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
           แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
           แบบหนังสือระงับการลาออกจากราชการ
        
แบบฟอร์มแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
        
แบบหนังสือแสดงความจำนงขอโอนมารับราชการ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม
        
การแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่
        
การปรับระดับชั้นลูกจ้างของเจ้าท่า
        
การประเมินขั้นค่าจ้างลูกจ้างของเจ้าท่า
        
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพ และประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง
        รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2552
        แบบฟอร์มคำขอมีบัตรใหม่แบบใหม่ของข้าราชการสามัญ
        แบบฟอร์มคำขอมีบัตรใหม่แบบใหม่ของลูกจ้างประจำ
        แบบฟอร์มคำขอมีบัตรใหม่แบบใหม่ของพนักงานราชการ
        แบบฟอร์มคำขอมีบัตรใหม่แบบใหม่ของข้าราชการพลเรือนผู้รับบำเหน็จบำนาญ

ขอต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่ (กจ.2)

คู่มือแนวทางการการดำิเนินการทางวินัย (กจ.3)
        ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
        การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับพนักงานราชการ
        การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาและการขอลาออก ของพนักงานราชการ พ.ศ.2550
           ระเบียบกรม ฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออก
               จากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
        แบบประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (เอกสารหมายเลข 1)
        แบบฟอร์มมอบหมายงานของพนักงานราชการ (เอกสารหมายเลข 2)
        หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นตอนแทนประจำปีของพนักงานราชการ
        คู่มือแนวทางการดำเนินการทางวินัย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ตามหลักเกณฑ์ ว34/2547 และ ว10/2548 (กจ.4)
        
การพิจารณากำหนดตำแหน่งที่จะประเมินรอบที่ 1 และ 2/2555 จำนวน 28 ตำแหน่ง (หลักเกณฑ์ ว10/2548) และ กจ.ขออนุมัติเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง
        
การพิจารณากำหนดตำแหน่งที่จะประเมินรอบที่ 1 และ 2/2555 (หลักเกณฑ์ ว10/2548)
        
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงานประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 10/2548
        การพิจารณากำหนดตำแหน่งที่จะประเมินรอบที่ 1 และ 2/2554 (หลักเกณฑ์ ว10/2548)
        
ผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อส่งผลงานประเมินรอบที่ 3/2553 (หลักเกณฑ์ ว10/2548)
        
การพิจารณากำหนดตำแหน่งที่จะประเมินรอบที่ 3/2553 (หลักเกณฑ์ ว10/2548)
       
ผลการคัดเลือก และบัญชีรายละเอียดผู้ได้รับคัดเลือกรอบที่ 1และ 2/2553 ตามหลักเกณฑ์ ว10/2548
        การกำหนดวิธีการและมาตรฐานการคัดเลือก ว34
        Download แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงาน ว34

        
ประกาศ อกพ.กรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
        กำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติตามประการศ อ.ก.พ. ฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล ฯ
        
ดาวน์โหลดแบบประเมินบุคคล ว10

การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน (กจ.5)
        ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 
        คู่มืออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ กรมเจ้าท่า 
        ตัวอย่างเอกสารการประเมินของข้าราชการรายบุคคล        
        ตัวอย่างคำสั่งมอบหมายผู้ทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการในสำนักงานเลขานุการกรม  
        ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ฯ  
        แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปผ.01)
        แบบกำหนดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของงา (แบบ ปผ.02)
        แบบกำหนดและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (แบบ ปผ. 03)
        แบบบันทึกพฤติกรรม (แบบ บก.001)
        เอกสารผนวก ก สมรรถนะหลัก ตามที่ ก.พ. กำหนด
        เอกสารผนวก ข ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก ตามที่ ก.พ. กำหนด
        
เอกสารผนวก ค มาตรวัดกระประเมินพฤติกรรมสมรรถนะหลัก ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด
        
แบบฟอร์มการมอบหมายงาน  
        แบบฟอร์มเอกสารประกอบตัวชี้วัด  
        
คู่มือการจัดทำแบบมอบหมายงาน

โครงสร้างอัตรากำลัง (กจ.6)
        แบบฟอร์มการวิเคราะห์งานเพื่อกำหนดอัตรากำลังที่เหมาะสม
        การคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร(พ.ต.ก.)
            ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ
        แบบการพิจารณา
           แบบ พตก. 1-1
            แบบ พตก. 1-2
           แบบ พตก. 2-1
           แบบ พตก. 2-2

พนักงานราชการ
        รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งและ หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า (เพิ่มเติม พ.ศ.2557)
        รายละเอียดการกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งและ หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า (พ.ศ.2556)
        การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการรอบที่ 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559)(13 มิ.ย. 2555)
        การปรับอัตราค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ (26 มี.ค. 2555)
        ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ : สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
        การลาของพนักงานราชการ
        การลาเพื่ออุปสมบท
        การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป (12 เม.ย. 2555)
           หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
           เอกสารแนบท้าย สมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน
           เอกสารแนบท้าย แบบประเมิน
              แบบ พร. 01
              แบบ พร. 02
              แบบ พร. 03
              แบบ พร. 04
              แบบมอบหมายงาน
        เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
วันที่ 10-11 พ.ค.55
              ประกาศ คพร. แนวทางการประเมินผลของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
              ประกาศ คพร. ค่าตอบแทนพนักงานราชการ พ.ศ.2554
              เอกสารชี้แจงหลักเกณฑ์และการจัดทำตัวชี้วัด
              ตัวอย่างแบบมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
              ตัวอย่างแบบประเมิน (เริ่มรอบ)
              ตัวอย่างแบบประเมิน (ครบรอบ)
              ตัวอย่างการคำนวณค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 
 
Marine Department